NEGOCJACJE

Negocjacje
Jak być skutecznym w negocjacjach?

Skuteczna sprzedaż i obsługa klienta
Czym przekonać klienta do stałej współpracy?

Komunikacja interpersonalna
Jak mówić, żeby słuchali, jak słuchać, żeby mówili?

Skuteczna współpraca z partnerem
Jak profesjonalnie działać na rynku?Negocjacje
Jak być skutecznym w negocjacjach?

Celem warsztatu jest prezentacja oraz uporządkowanie wiedzy i doświadczeń uczestników dotyczących podstawowych stylów, zasad, strategii, taktyk i technik negocjacyjnych, a także doskonalenie zachowań i umiejętności niezbędnych dla skutecznego prowadzenia negocjacji. Program obejmuje podstawowe elementy procesu negocjacyjnego: od zbierania informacji przez przygotowanie zespołu i opracowanie strategii działania po właściwe negocjacje z uwzględnieniem różnic kulturowych występujących na rynku międzynarodowym.

Mając na uwadze fakt, że jednym z poważnych zagrożeń dla każdego negocjatora jest popadnięcie w rutynę, uczestnicy będą stawiani w sytuacjach nietypowych (być może zaskakujących), aby uruchomili swoją wyobraźnię i podjęli niekonwencjonalne działania.

Przedmiotem zajęć będą symulacje negocjacji w różnym otoczeniu (nie tylko handlowych), na różnych rynkach (krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem różnic kulturowych), w różnej konfiguracji (dwustronne, trójstronne, wielostronne, zespołowe, wewnętrzne) oraz o różnym stopniu trudności (w tym sytuacje konfliktowe).

Przetestowane zostaną także naturalne predyspozycje negocjacyjne uczestników. Głównym elementem będzie przygotowanie i przeprowadzenie przez uczestników negocjacji nagrywanych na video. Analiza nagrań pozwoli nie tylko na ocenę strategii i technik negocjacyjnych zastosowanych przez uczestników, ale również na samoocenę sposobu zachowania się, mowy ciała, sposobu mówienia, argumentacji i przekazywania informacji Warsztat prowadzony jest metodą moderacji wizualnej z wykorzystaniem kamery video, filmowych materiałów edukacyjnych, testów osobowościowych, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, analizy przypadków oraz dyskusji umożliwiającej uczestnikom zajęć podzielenie się swoimi doświadczeniami, co w przypadku zespołów negocjacyjnych o zróżnicowanym stażu i praktyce zawodowej jest niezwykle ważnym elementem edukacyjnym i integrującym uczestników warsztatu.
Skuteczna sprzedaż i obsługa klienta

Czym przekonać klienta do stałej współpracy?

Celem warsztatu jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami sprzedaży, trening technik sprzedażowych oraz doskonalenie zachowań i umiejętności niezbędnych dla skutecznej sprzedaży (prezentacja produktu i rozmowa z klientem). Program obejmuje również podstawowe elementy merchandisingu i zarządzania kategoriami.

Uczestnicy warsztatu poznają techniki rozpoznawania typów klientów, identyfikowania ich potrzeb, radzenia sobie z pytaniami, wątpliwościami i obiekcjami klienta oraz skutecznego postępowania z trudnymi klientami. Szczególny nacisk położony zostanie na kwestie kultury obsługi klienta, co jest jednym ze sposobów na wyróżnienie się spośród wielu działających na rynku firm konkurencyjnych. Przedstawione będą zasady prezentacji produktu i komunikacji z klientem.

Warsztat prowadzony jest metodą moderacji wizualnej z wykorzystaniem ćwiczeń grupowych i indywidualnych, testów, symulacji obsługi klienta, analizy przypadków oraz dyskusji umożliwiającej uczestnikom wzajemne wykorzystanie swoich doświadczeń. Zaprezentowane zostaną również filmowe materiały instruktażowe, obrazujące różne sposoby zachowywania się w kontaktach z klientem.

Istotnym elementem treningu są ćwiczenia nagrywane na wideo oraz ich analiza. Uczestnicy będą mieli okazję do dokonania oceny własnych zachowań podczas prezentacji produktu i rozmów sprzedażowych, co jest najskuteczniejszą metodą doskonalenia swojego postępowania i reakcji w takich sytuacjach. Dzięki specjalnie przygotowanym scenkom symulacyjnym pracownicy będą mogli zetknąć się z problemami klientów z danej branży i na rynku, na którym działa ich firma.

Istnieje również możliwość zapoznania uczestników z podstawowymi pojęciami z dziedziny merchandisingu jako formy promowania towarów oraz zarządzania kategoriami w budowaniu właściwych relacji pomiędzy producentem a klientem.
Komunikacja interpersonalna
Jak mówić, żeby słuchali, jak słuchać, żeby mówili?

Porozumiewanie się z ludźmi jest podstawową umiejętnością w codziennym życiu prywatnym i zawodowym. Większość bezpośrednich relacji miedzy ludźmi sprowadza się do przekazywania słowem lub gestem informacji o naszych zamiarach, uczuciach, opiniach, myślach, a także do odbierania i interpretowania tych przekazów.

Chociaż każdy człowiek w sposób naturalny (instynktowny) stosuje różne techniki komunikowania się, to jednak doskonalenie tych umiejętności oraz uświadomienie sobie ich praw i zasad jest bardzo przydatne, szczególnie w biznesie.

Zdolność stosowania w praktyce wiedzy z komunikacji pozwala w sposób efektywny, szybki i prosty osiągać założone cele, rozwiązywać problemy i unikać konfliktów międzyludzkich. Jest to również umiejętność pozwalająca na budowanie dobrych relacji z ludźmi, kreowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby, budowanie atmosfery zaufania, kompetencji i profesjonalizmu.

Przedmiotem zajęć będą różne wymiary komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Uczestnicy zapoznają się z zasadami komunikowania się w zespole, na różnych szczeblach organizacji, w relacjach z otoczeniem (klienci, dostawcy, kooperanci, władze). Wezmą udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem słów i mowy ciała. Poznają zasady dobrego i złego sposobu mówienia, aktywnego słuchania, robienia dobrego wrażenia, rozpoznawania sygnałów mowy ciała. Nauczą się również pokonywać bariery w komunikacji.

Warsztat jest interaktywnym treningiem umiejętności skutecznego przekazywania informacji oraz aktywnego słuchania. Ćwiczenia i testy pozwalają ocenić własne umiejętności komunikacyjne i umocnić się w przekonaniu, że niewielkim wysiłkiem można znacznie polepszyć stosunki z innymi ludźmi. Wykorzystanie kamery video i analiza nagrań umożliwi wszystkim uczestnikom warsztatu poznanie własnych barier w komunikowaniu się oraz wspólne ich przełamanie jako rezultat ćwiczeń w grupach. Zaobserwowanie naturalnych predyspozycji pozwoli na ich wykorzystanie w pracy.
Skuteczna współpraca z partnerem
Jak profesjonalnie działać na rynku?

Celem warsztatu jest prezentacja i rozwinięcie praktycznych umiejętności w dziedzinie współpracy i komunikacji z partnerami, a także konkurencją na rynku. Przedmiotem zajęć jest również przygotowanie materiałów i dokumentów będących podstawą tej współpracy: opisu firmy, oferty i kontraktu, jak również umiejętność ich prezentowania.

W trakcie zajęć poruszane są kwestie diagnozowania partnera, prowadzenia analizy rynku z uwzględnieniem klientów i konkurencji, rozpoznania ryzyka w handlu i sposobów zabezpieczania się przed nim, podstawowych form rozliczeń transakcji, komunikowania się z partnerem oraz systematycznego rozwiązywania problemów we współpracy według modelu PASCAL Istotnym elementem jest przygotowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do funkcjonowania na rynku:

opisu firmy (katalogu) z uwzględnieniem jej specyfiki,
mocnych stron i przewagi konkurencyjnej
oferty dostosowanej do wymogów danego rynku, typu klientów,
do których będzie kierowana oraz specyfiki produktu
kontraktu handlowego z charakterystyką jego poszczególnych elementów
międzynarodowych formuł i zwyczajów handlowych
zapytań ofertowych i zamówień
procedur reklamacyjnych

Warsztat prowadzony jest metodą moderacji wizualnej. Ćwiczenia i testy indywidualne oraz grupowe zmierzają do wypracowania zasad skutecznej współpracy z partnerami oraz umożliwiają praktyczny trening niezbędnych umiejętności i cech osobowościowych. Istotnym elementem zajęć jest wymiana doświadczeń uczestników warsztatu.

<<powrót do szkoleń

 
Copyright PROLOG 2005
projekt: CleanCutdesign.com